A HONLAP HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI:
 1. A www.falusiturizmus.eu és www.falusiturizmus.hu weboldalt és az azzal kapcsolatos valamennyi honlapot (a továbbiakban együttesen és bámely külön is a “Honlap”) a Holalszunk Kft. (Magyarországon jogszabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság, székhelye: 1067 Budapest, Teréz krt 31. II. em. 22., cégjegyzékszáma: 01-09-965492, adószám: 23433975-2-42, képviseli a mindenkori, cégjegyzékbe bejegyzett ügyvezető, a továbbiakban a „Rendszergazda”) hozta létre és működteti.
 2. A Honlap tartalma (a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, együttesen a továbbiakban az „Adatbázis”) felett a szakmai felügyeleti jogokat a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a társadalmi szervezetek Fővárosi Bírósági nyilvántartásába 6118 számon felvett országos működési területű, egyesületi formában működő társadalmi szervezet, székhelye: 1077 Budapest, Király utca 93., képviseli a mindenkori elnök vagy az általa meghatalmazott képviselő, a továbbiakban a „FATOSZ”) gyakorolja. A Honlapra történő belépés és a Honlap használata kizárólag a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban és a jelen Szabályzatban megszabott feltételek elfogadása esetére engedélyezett.
 3. A Honlapon található információk és az Adatbázis egyéb elemei jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívül egyéb célból nem szabad ezen információkra építeni, és az információk teljességére a Rendszergazda nem ad garanciát. Ha bármely látogató (a továbbiakban a “Vendég”) belép a Honlapra, mind a használat mind a csomag- és szállásfoglalás tekintetében elfogadja a Rendszergazda által a Honlap használatával csomagajánlat és  szállásfoglalás megvalósításával kapcsolatosan támasztott kikötéseket és feltételeket.
 4. A Rendszergazda fenntartja a jogot, hogy a Honlap használata esetére megszabott kikötéseket és feltételeket bármikor (szükség esetén előzetes figyelmeztetés nélkül is) megváltoztassa, módosíthatja. Ebből következően Vendég felelőssége, hogy a Honlap használata előtt tanulmányozza és megértse a Honlap használatára előírt feltételeket és kikötéseket. Amennyiben Vendég folytatja a Honlap használatát, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy megértette és elfogadta a Honlap használatára előírt feltételeket és kikötéseket. Vendég a Honlapot nem használhatja amennyiben nem fogadja el a kikötéseket és feltételeket.
 5. Vendég megértette és elfogadja azt, hogy a Honlapot a saját felelősségére használja, valamint azt is, hogy a Honlappal kapcsolatos észrevételeit Rendszergazdával közölheti. Arra a problémára, hogy Vendég bármely okból nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, egyedül a Honlap használatának befejezése lehet megoldás.
 6. Rendszergazda a fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatást igénybe vevő, de fizetési kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból (önhibájából vagy felróhatóan) nem teljesítő Vendég számára a Szolgáltató értesítése alapján eljáró FATOSZ döntése szerint a Országos Rendszerben további fizetési szolgáltatások kezdeményezését megtilthatja.
 
KAPCSOLÓDÓ OLDALAK:
 1. A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hyperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget, vagy más internetes honlapok tartalmazhatnak ilyen kapcsolódási pontokat a Honlaphoz (a továbbiakban együttesen a „Kapcsolódó Honlapok”). A Kapcsolódó Honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
 2. A Kapcsolódó Honlapokhoz a Rendszergazda csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Rendszergazda, sem annak tagjai, sem az alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a Kapcsolódó Honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.
 3. A Honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, azt másolni, kereskedelmi célra vagy bármely egyéb értelemben felhasználni szigorúan tilos, beleértve az idegen szolgáltatók tartalmaihoz Rendszergazda és FATOSZ által hozzáfűzött saját tartalmakat. Ezen tartalmak Rendszergazda és FATOSZ saját szellemi termékének minősülnek. Ezen szellemi termékek más oldalakon történő megjelenése a jogtalan letöltést és felhasználást bizonyítja és kártérítési felelősség megállapítását ereményezi.
 
COOKIE-k, HYPERLINK
 1. Vendég internetes böngészője a Honlapról információt ment le és tárol Vendég számítógépén. Ezen információk segítségével a Honlap anyagait is őrző szerver a Honlapra történő visszalátogatásakor felismeri, hogy Vendég már járt a Honlapon és megadott bizonyos adatokat, amelyeket így nem kér el újra.
 2. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításai szerint elfogad cookie-kat. Vendég átállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Vendéget arra, hogy a Honlap cookie-kat küld a számítógépére. Vendég tudomásul veszi, hogy a cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja a Honlap egyes részeit meglátogatni vagy a személyre szabott információkat fogadni.
 3. Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy számítógépéről a Honlap elmenthet bizonyos információkat (mint az IP-címet, Vendég internetböngészőjének típusát, Vendég számítógépének operációs rendszerét stb.) valamint azt, hogy ezen információk nem minősülnek személyes adatnak.
 4. A Rendszergazda előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Honlaphoz egyetlen Vendég sem jogosult kapcsolást (hyperlinket) létrehozni.
 5. Saját felhasználói felület használata esetén a saját felülethez név, cím, e-mail cím fog kelleni. Az itt tárolt adatokból Rendszergazda jogosult statisztikákat készíteni.
 
FEEDBACK, VÉLEMÉNY
A Rendszergazda jogosult bármely, a Országos Rendszerben megjelenő Szolgáltatásrók a Vendégek véleményét pontozásos rendszerű és szöveges online kérdőív kitöltésével kikérni, és azt a Szállásadó által kínált szolgáltatások minőségi színvonalának megismertetése céljából a Honlapon közzétenni. Szoláltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásait negatívan minősítő Vendégek véleményeinek közlése által okozott következményi károkért (forgalomcsökkenés stb.) Rendszergazda kizárja felelősségét. Közösségi oldalak mint pl. Facebook  hozzászólásai elérhetőek a Szolgáltatások tekintetében, és az ott megjelenő véleményekért illetve Vendégek véleményeinek közlése által okozott következményi károkért (forgalomcsökkenés stb.) Rendszergazda kizárja felelősségét. NYEREMÉNYJÁTÉK, PROMÓCIÓ
 1. Rendszergazda promóciókat futtathat a Honlapon keresztül. A speciális ajánlatok egyedi feltételeit a Honlapon érhetőek el.
 
SZERZŐI JOG
 1. A Honlap - ugyanúgy mint a FATOSZ és a Rendszergazda valamennyi honlapja - szerzői jogvédelem alatt áll. A Honlapon működő software a Rendszergazda kizárólagos tulajdona, az ahhoz fűződő valamennyi szerzői joggal és más szellemi tulajdonnal együtt.
 2. A Honlap használata során a FATOSZ (a Szolgáltatók hozzájárulásával) és a regisztrált Szolgáltatók jogosultak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges információkat feltöltetni. A feltöltött információk vonatkozásában az érintett Szolgáltató lemond valamennyi szerzői, rendelkezési és egyéb jogáról, azokat a Rendszergazda a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett korlátozás nélkül, de csak rendeltetésszerűen és a Honlap céljának megfelelően, felhasználhatja. A FATOSZ és Rendszergazda tulajdonosa a Honlapon található minden adathoz (hang, kép, írásmű stb., a továbbiakban együttesen a „Tartalom”) fűződő szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak. A Tartalom jogellenes felhasználása szerzői jogsértés, amely polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. Rendszergazda fenntartja magának azon jogot, hogy a Honlapra felkerülő képeket (függetlenül azok forrásától) saját azonosítóval („vízjel”) lássa el az adatlopás megakadályozására.
 3. A Honlap vonatkozásában Vendég csak korlátozott használati jogot szerez. Vendég jogosult a Tartalmat személyes tájékozódás céljából olvasni, megismerni de Rendszergazda előzetes írásos felhatalmazása nélkül bármely esetben szigorúan tilos haszonszerzés céljából a Tartalom bármely elemét eladni vagy továbbítani, tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formátumban.
 4. A jelen Szabályzatban leírtakon kívül a FATOSZ és Rendszergazda semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a Honlapjával kapcsolatban.
 
 
ADATVÉDELEM - a Személyes Adatok gyűjtése és használata
 1. A Rendszergazda tiszteletben tartja a Honlapjaira látogató Vendégek személyhez fűződő jogait és a vonatkozó jogszabályok szerint kezeli a Vendégek személyes adatait. Személyes adatnak minősül minden olyan önkéntesen szolgáltatott adat, melyek alapján azonosítani lehet a Vendéget (például név, cím, telefonszám és e-mail cím, a továbbiakban együttesen a „Személyes Adatok”).   
 2. A Személyes Adatok kezelésére Rendszergazda a “az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az “Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” címmel Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (a továbbiakban együttesen az „Adatvédelmi Jogszabályok”) rendelkezéseit tekinti irányadónak.  
 3. Rendszergazda csak olyan Személyes Adatot rögzít, melyeket a Vendég önkéntesen ad meg. Azzal, hogy Vendég megadja Személyes Adatait, egyben felhatalmazza Rendszergazdát arra, hogy a Személyes Adatokat a jelen Szabályzatban leírt feltételekkel és a Honlapon meghatározott módon és célra felhasználja. Vendégnek ezt követően is fennáll az a joga, hogy a Személyes Adatokat módosítsa, a Személyes Adatok felhasználását korlátozza, megtiltsa, vagy kapcsolatát a Rendszergazdával bármikor megszüntesse.
 4. A Honlap tartalmazhat olyan részeket is (például képeslap küldése), ahol Vendégnek más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Más személyek Vendég által megadott Személyes Adatait a Rendszergazda a Vendég szándékától eltérő egyéb célra nem kívánja felhasználni.
 5. Az adatszolgáltatás önkéntességére, a jelen Szabályzat hozzáférhetőségére és a Honlapon közölt célokra tekintettel a Rendszergazda a Személyes Adatokat minden további értesítés nélkül felhasználhatja saját szolgáltatásainak promóciós céljaira (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására) és más cégekkel közösen termékek/szolgáltatások ajánlására.
 6. Rendszergazda vállalja, hogy minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy a Személyes Adatokat biztonságban megőrizze. A Személyes Adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés annak érdekében, hogy Rendszergazda a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzze.
 7. Rendszergazda jogosult a Személyes Adatokat harmadik félnek kiadni igényfelmérés-, minőségbiztosítás és/vagy szolgáltatásjavítás érdekében feldolgozás illetve elemzés céljaira. Nem minősül Személyes Adat jogosultatlan közlésének az sem, ha Rendszergazda termékmintákat vagy egyéb küldeményeket küld a Vendégnek, és ennek érdekében a szállító céggel közli Vendég kézbesítési adatait. A szállítók és egyéb cégek a továbbiakban nem jogosultak arra, hogy bármilyen formában felhasználhassák az a Vendég személyes adatait.
 8. Vendég tudomásul veszi, hogy törvény vagy más jogszabály, bírósági vagy más hatósági végzés Rendszergazda számára kötelezően előírhatja Személyes Adatok kiadását. Egyébként a Rendszergazda a Személyes Adatokat a Vendég kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi közzé. Vendég köteles haladéktalanul értesíteni a Rendszergazdat arról, hogy saját vagy más Vendég Személyes Adatainak illetéktelen személy által történő használatáról vagy az adatkezelési biztonságon esett bármely egyéb sérelemről tudomást szerzett.
 9. Vendég jogosult és köteles a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos bármely igényét kérdését, megjegyzését a Honlap “Kapcsolat” tárgyú részében közölt módokon kommunikálni a Rendszergazdával.
 10. Illetéktelen felhasználásnak minősül különös tekintettel az indokolatlan, nagyméretű letöltés,  aminek észlelésekor Rendszergazda jogosult az adott IP címet azonnal letiltani a Honlapról.
 
 
 
 
Hírlevél

Szeretne folyamatosan értesülni a szálláshelyek aktuális ajánlatairól, akciókról, programokról? Iratkozzon fel hetente megjelenő ingyenes Hírlevelünkre és számos szezonális, valamint egyéb ajánlat közül válogathat!